Podmienky registrácie

  1. Všeobecné podmienky používania služieb na stránkach joostyle.com (ďalej len „Všeobecné podmienky“) upravujú pravidlá a základné vzťahy medzi prevádzkovateľom stránok (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a užívateľmi stránok.
  2. Všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky služby aktuálne poskytované na stránkach joostyle.com, ako aj na tie, ktoré môžu byť sprístupnené v budúcnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozširovať a zužovať rozsah a okruh služieb poskytovaných prostredníctvom stránok, ako aj viazať sprístupnenie osobitných služieb stránok splnením osobitných podmienok, príp. na základe poplatkov.
  3. Užívateľ súhlasí s tým, že bude používať služby poskytované na stránkach v súlade so všetkými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. Užívateľ je taktiež povinný dodržiavať akékoľvek teritoriálne a personálne platné právne a ostatné záväzné pravidlá týkajúce sa správania Užívateľa v počítačovej sieti, a obmedzenia vyplývajúce z kritérií prípustnosti obsahu ním používaných on-line služieb v zmysle platného právneho poriadku miesta, kde sa Užívateľ nachádza.
  4. Užívateľ nesmie na stránky joostyle.com zasielať a umiestňovať akékoľvek materiály, ktoré zasahujú neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä tie, ktoré sú protiprávne, výhražné, ohováračské, nesúce známky nekalej súťaže, zasahujúce do práva na ochranu osobnosti a súkromia, vulgárne a obscénne, podporujúce konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok, alebo iný správny delikt. Užívateľ sa týmto ďalej zaväzuje, že nebude využívať služby stránok na rozosielaniu nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (spam) osobám, ktoré nedali písomný súhlas k odberu takýchto správ.
  5. Bez výslovného predošlého písomného súhlasu Prevádzkovateľa Užívateľ nesmie na stránky umiestňovať akékoľvek materiály kvalifikovateľné ako reklamné a propagačné. Užívateľ sa ďalej zaväzuje nezasahovať iným Užívateľom do používania služieb na stránkach.
  6. Užívateľ musí pri registrácii pravdivo vyplniť registračný formulár. Potvrdením voľby „Súhlasím s podmienkami používania“ a dokončením registrácie sa Užívateľ zaväzuje bezvýhradne akceptovať a dodržiavať tieto Všeobecné podmienky.
  7. Užívateľ vyhlasuje, že na účely registrácie poskytuje o sebe aktuálne, pravdivé a úplné informácie podľa príslušných požiadaviek Prevádzkovateľa, pričom Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje užívateľa v zmysle platnej legislatívy upravujúcej ochranu osobných údajov. Užívateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so Zásadami spracúvania osobných údajov.